Podmínky

Podmínky psychologické, psychoterapeutické a psychosomatické péče

Domlouvání a rušení termínu schůzky

Na první setkání se klient objednává předem telefonicky nebo emailem, doporučení lékaře není třeba. Domluvený termín konzultace považujeme za závazný a je domlouván na přesný čas. Pokud se na 1. setkání dohodneme na pokračování spolupráce, domlouváme si několik dalších termínů konzultací. V případě zrušení termínu méně než 24 hodin předem poskytuje klient finanční náhradu 100% ceny za konzultaci. Stejně tak pokud se klient nedostaví bez předchozí omluvy, požadujeme úhradu plné ceny za neuskutečněné setkání.

V případě dojednávání a rušení konzultací s partnerským párem jsou podmínky obdobné, ale s ohledem na to, že musí dorazit vždy oba partneři. Pokud se na konzultaci dostaví pouze jeden partner, nemůže konzultace s ohledem na nepřítomného partnera proběhnout a je považována za zrušenou.

Úhrada služeb

Výše ceny za jedno setkání se řídí aktuálně platným ceníkem. Platí se vždy v hotovosti na konci setkání za jedno setkání.

Smluvní vztah

Nabízené služby péče o klienta jsou právně zakotveny v občanském zákoníku jako smlouva o péči o zdraví, která upravuje vztah s klientem jako občanskoprávní smluvní vztah (dle § 2636 a dále – Péče o zdraví). Tato smlouva je mezi pracovníkem a klientem uzavírána obvykle ústně na počátku spolupráce.

Hranice profesního vztahu

Vztah mezi terapeutem a klientem je jasně vymezen prostorem, časem a účelem. Terapeut a klient se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají pouze osobně v předem určený den a hodinu (to např. vylučuje konzultace po telefonu nebo e-mailu). Vztah mezi terapeutem a klientem je dán účelem setkávání (poradenství, terapie, skupinová práce). Nejedná se o vztah kamarádský, partnerský (milenecký), a už vůbec ne vztah sexuální. Tyto hranice zůstávají zachovány i po ukončení terapie. Komunikace telefonem či e-mailem je určena výhradně pro stručné domluvení si termínu, nikoli pro sdělování jiných osobních reakcí a obsahů k terapeutovi. Ty patří pouze do domluveného terapeutického prostoru v konzultaci.

V terapeutickém vztahu je dovoleno verbálně vyjadřovat svoje emoce, a to včetně nespokojenosti a vzteku – to vše může být součástí terapeutického procesu, a jako s takovými s nimi budeme i pracovat. Projevy osobních útoků a fyzického násilí jsou však oboustranně zakázány.

Pravidlo důvěrnosti a mlčenlivosti

Všechny informace, které od Vás získáme, považujeme za důvěrné. V praxi to znamená, že nikomu nesdělujeme žádné informace o Vás ani o průběhu terapie. Toto pravidlo platí i po ukončení terapeutického vztahu. Aby byla zajištěna odbornost, vyhrazujeme si právo konzultovat průběh terapie s kolegy na intervizním nebo na supervizním setkání, přičemž i zde plně respektujeme a zachováváme pravidlo anonymity.
Vyjímkou jsou samozřejmě hodnověrně získané informace o okolnostech, které naplňují zákonem danou ohlašovací povinnost u vybraných trestných činů plánovaných nebo již vykonaných.

Specifika psychosomatické péče při spolupráci psychoterapeuta a fyzioterapeuta

V případě klientů, jejichž zdravotní obtíže mají výraznou jak psychickou, tak také tělesnou rovinu, může docházet ke spolupráci psychologa (psychoterapeuta) s fyzioterapeutem za účelem efektivnější a ucelenější péče o zdraví klienta. Pracovníci týmu (psychologové, psychoterapeuti, fyzioterapeuti) se nad případem kolegiálně setkávají, vzájemně si objasňují svá diagnostická zjištění a informují se o svých terapeutických postupech u daného klienta. Tento postup se drží etických pravidel mezioborové kolegiální spolupráce a sdílené jsou pouze ty informace a v takové podobě, která je nezbytná pro efektivní synchronizaci celé terapeutické péče.

Profesionalita

Držíme se etického kodexu, podstupujeme průběžnou a pravidelnou supervizi a intervizi své terapeutické práce, odborně se vzděláváme v našem oboru a pracujeme na svém osobním růstu.

 

Podmínky fyzioterapeutické a rehabilitační péče

Domlouvání a rušení termínu schůzky

Na první setkání se klient objednává předem telefonicky, doporučení lékaře není podmínkou. Lékařská dokumentace je výhodou, někdy je nutná k cílené a adekvátní terapii. Domluvený termín považujeme za závazný a je domlouván na přesný čas. Termín je možné rušit a sice alespoň 24 hodin předem. V případě pozdějšího zrušení termínu prosíme klienta o úhradu poloviny ceny dle předem domluvené délky setkání.

Úhrada služeb

Výši ceny upravuje zveřejněný ceník pracoviště. Ceny jsou smluvní. Platí se vždy v hotovosti, na konci setkání za jedno setkání. Na žádost klienta, je možné poukázat vyšší částku, i převodem na účet, z které se posléze odečítá více setkání.

Smluvní vztah

Nabízené služby péče o klienta jsou právně zakotveny v občanském zákoníku jako smlouva o péči o zdraví, která upravuje vztah s klientem jako občanskoprávní smluvní vztah (dle § 2636 a dále – Péče o zdraví). Tato smlouva je mezi pracovníkem a klientem uzavírána obvykle ústně na počátku spolupráce.

Hranice profesního vztahu

Vztah mezi terapeutem a klientem je jasně vymezen prostorem, časem a účelem. Terapeut a klient se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu (to např. vylučuje konzultace po telefonu). Vztah mezi terapeutem a klientem je dán účelem setkávání (poradenství, terapie, skupinová práce).

Pravidlo důvěrnosti a mlčenlivosti

Všechny informace, které od Vás získáme, považujeme za důvěrné. V praxi to znamená, že nikomu nesdělujeme žádné informace o Vás ani o průběhu terapie. Toto pravidlo platí i po ukončení terapeutického vztahu. Aby byla zajištěna odbornost, vyhrazujeme si právo konzultovat průběh terapie s kolegy, i zde plně respektujeme a zachováváme pravidlo anonymity. Na základě společné dohody konzultujeme Vaší situaci s vaším ošetřujícím lékařem.

Specifika psychosomatické péče při spolupráci fyzioterapeuta a psychoterapeuta

V případě klientů, jejichž zdravotní obtíže mají výraznou jak tělesnou, tak také psychickoku rovinu, může docházet ke spolupráci fyzioterapeuta s psychologem (psychoterapeutem) za účelem efektivnější a ucelenější péče o zdraví klienta. Pracovníci týmu (psychologové, psychoterapeuti, fyzioterapeuti) se nad případem kolegiálně setkávají, vzájemně si objasňují svá diagnostická zjištění a informují se o svých terapeutických postupech u daného klienta. Tento postup se drží etických pravidel mezioborové kolegiální spolupráce a sdílené jsou pouze ty informace a v takové podobě, která je nezbytná pro efektivní synchronizaci celé terapeutické péče.

Profesionalita

Držíme se etického kodexu, podstupujeme průběžnou a pravidelnou supervizi a intervizi své terapeutické práce, odborně se vzděláváme v našem oboru a pracujeme na svém osobním růstu.