Integrativní body-psychoterapie II – Psychoterapeutický proces

(Integrative body-psychotherapy II.: psychotherapeutic proces)

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, email: fabramcuk@pf.jcu.cz
[su_row] [su_column size=“1/2″]

Abstrakt

V body-psychoterapii vstupujeme do psychoterapeutického procesu na třech úrovních: tělesné, emoční a verbální. Terapeut používá kromě sledování verbálního a emočního obsahu klienta také dovednost somatické rezonance, čtení těla a všímavost k tělesným pocitům a emocím u sebe a u klienta. Pracuje s reflexí přenosu a protipřenosu. Používá ztělesněné znalosti různých intervencí směřujících k uvolnění i k uzemnění tělesně afektivní energie. Důležitou část procesu zahrnuje také verbální práce (zejména explorace minulosti, formulace deficitních potřeb, integrace zážitků). Práce s tělem je předkládána jako nabídka nezávazného experimentu. Klient se v procesu terapie učí být všímavým k sobě a svým reakcím. Práce s tělem obvykle přináší prohloubení prožívání, nově pociťovaný vztah k vlastnímu tělu a jeho začlenění do self. Osobnostní změna se odráží také ve změně vnímání a držení těla. V procesu se pokoušíme vyhýbat se mnohým obtížným momentům, např. emočnímu zahlcení, nebezpečí retraumatizace. V závěru je prezentován kazuistická ukázka a její rozbor.

Klíčová slova:

integrativní body-psychoterapie, všímavost, psychoterapeutický proces, práce s tělem, somatická rezonance, čtení těla
[/su_column] [su_column size=“1/2″]

Abstract

In the body-psychotherapy we enter the psychotherapeutic process on three levels: bodily, emotional and verbal. Apart from observing the verbal and emotional content of the client the therapist also uses skills of somatic resonance, body-reading and mindfulness to bodily feelings and emotions in himself and the client. He works with a reflection of transference and countertransference. He uses embodied knowledge of interventions aimed at releasing and also at grounding the bodily affective energy. An important part of the process also takes up the verbal work (esp. exploration of the past, formulation of the deficient needs, integration of experience). The body-work is proposed as an offer of tentative experiments. The client learns to be mindful to himself and his reactions in the process. The body-work usually brings deepening of experience, newly felt relationship to one´s own body and its inclusion into the self. The personality shift is also reflected in the change of sensing and holding the body. In the process we try to avoid several difficult moments, e.g. emotional flooding, danger of retraumatisation. One casuistic example and its analysis is presented at the end.

Key words:

integrative body-psychotherapy, mindfulness, psychotherapeutic proces, body-work, somatic resonance, body-reading
[/su_column] [/su_row]

Celý článek ve formátu pdf: Integrativní body-psychoterapie II – Psychoterapeutický proces