Integrativní body-psychoterapie I.: teoretická východiska

(Integrative body-psychotherapy I.: theoretical base)

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, email: fabramcuk@pf.jcu.cz
[su_row] [su_column size=“1/2″]

Abstrakt

Práce s tělem v psychoterapii má své kořeny sahající k W. Reichovi. V současné době je pro ni typická velká různorodost škol a přístupů. Integrativní body-psychoterapie je zde prezentovaná v jejích teoretických východiscích. Její vznik je poměrně nedávný. Hlavními pilíři je bioenergetika A. Lowena, syntéza charakterové analýzy, psychoanalytické teorie objektních vztahů a tělových přístupů S. Johnsona, přístup založený na všímavosti R. Kurtze a také vlivy z biosyntézy D. Boadelly a formativní psychologie S. Kelemana. Krátce je zde popsána koncepce osobnosti dle Lowena, pojetí energie v těle a její uvolňování ve formě impulzu ze self a důsledky jejího zadržování v podobě tělesných bloků. Je vysvětlen pojem charakterové struktury a jejího vzniku v obecné i konkrétní podobě. Nakonec je představeno použití všímavosti způsobem improvizovaných experimentů a tzv. sond.

Klíčová slova:

integrativní body-psychoterapie, na tělo zaměřená psychoterapie, všímavost, bioenergetická analýza, charakterová analýza
[/su_column] [su_column size=“1/2″]

Abstract

Working with the body in the psychotherapy has roots coming up from W. Reich. Today a great variability among different schools and approaches is typical for it. The Integrative body-psychotherapy is presented in its theoretical base. Its origin is quite recent. The main pillars are A. Lowen´s bioenergetics, S. Johnson´s synthesis of character analysis, psychoanalytical object relations theory and body approaches, R. Kurtz´s mindfulness based approach, and also influences from D. Boadella´s biosynthesis and S. Keleman´s formative psychology. It is shortly described the concept of personality of Lowen, the concept of energy in the body, releasing it through impulses from the self and impacts of holding it in the form of blocks in the body. It is explained the concept of character structure and the development of it in general and concrete way. Finally it is introduced the use of mindfulness in the way of improvised experiments and so called probes.

Key words:

integrative body-psychotherapy, body-oriented psychotherapy, mindfulness, bioenergetic analysis, character analysis
[/su_column] [/su_row]

Celý článek ve formátu pdf: IBP I.: Teoretická východiska