Náš tým

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

psycholog s psychoterapeutickým výcvikem

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze se specializací v klinické psychologii. A postgraduálně jsem získal doktorát (Ph.D.) z obecné psychologie tamtéž. Absolvoval jsem 4,5letý systematický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (akreditovaný Evropskou asociací pro body-psychoterapii a Ministerstvem zdravotnictví v ČR), výcvik v Maitri dýchání a další kratší výcviky a kurzy (základní kurz Transakční analýzy, sebezkušenostní skupinu v Pesso Boyden System Psychomotor, výcvik v Telefonické krizové intervenci, výcvik v párové psychoterapii, sebezkušenostní výcvik pro práci s rozšířenými stavy vědomí, výcvik v Motivačních rozhovorech). V současné době procházím výcvikem supervize v Českém institutu pro supervizi. Jsem členem ČAP (Česká asociace pro psychoterapii), ČAPZT (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo) a ČIS (Českého institutu pro supervizi).

Několik let jsem pracoval s lidmi, kteří prodělali závažnější duševní onemocnění (O.s.Baobab v Praze, Psychiatrická klinika v Německu) a s lidmi se zdravotním znevýhodněním (O.s.Rytmus v Praze, Camphill Community ve Walesu). Pracoval jsem 8 let jako odborný asistent na katedře psychologie a pedagogiky PedF JU, kde jsem vyučoval předměty týkající se psychoterapie, výzkumu a seberozvoje. Byl jsem vedoucím VŠ psychologické poradny JU. Poradenské a psychoterapeutické práci se věnuji od roku 2007. Supervizi nabízím od roku 2019 jako kandidát ČIS.

V současné době působím v Českých Budějovicích. Poskytuji individuální a párovou psychoterapii a psychologické poradenství v soukromé praxi. Pro pomáhající profesionály nabízím supervizi individuální a týmovou. Vedu semináře, skupiny a celodenní workshopy věnované práci s tělem. Podstupuji pravidelnou supervizi své práce (PhDr. Y.Lucká) a intervizi s kolegy. Kromě toho spolupracuji také s Intervenčním centrem Diecézní charity ve vedení psychoterapeutické skupiny pro osoby se zkušeností s domácím násilím. Poskytuji psychologické poradenství a podpůrnou psychoterapii pro pacienty s roztroušenou sklerózou ve spolupráci s RS Centrem Neurologického oddělení nemocnice v Č. Budějovicích a Unií Roska. Poskytuji supervizi pro pracovnice Mamma HELP centra v Č. Budějovicích. Nabízím psychologické poradenství a podpůrnou psychoterapii osobám s negativní psychedelickou zkušeností ve spolupráci s Českou psychedelickou společností. Jsem konzultantem linky Help při sdružení Diabasis, které pomáhá osobám v psychospirituální krizi. Pracuji také jako facilitátor Maitri dýchání (práce s dechem a rozšířenými stavy vědomí).

Bc. Iva Abramčuková

terapeut s psychoterapeutickým výcvikem

Vystudovala jsem dramatickou výchovu na DAMU v Praze a jednooborovou psychologii na bakalářském stupni na PF JU v Č. Budějovicích. Absolvovala jsem základní výcvik v dramaterapii, sebezkušenostní skupinu v Pesso Boyden System Psychomotor, kurzy neverbální komunikace, sebezkušenostní výcvik pro práci s rozšířenými stavy vědomí a pětiletý psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (výcvik je akreditován Ministerstvem zdravotnictví v ČR, je organizovaný Českým institutem Biosyntézy, který je mezinárodně akreditován jako tréninkový institut EAP). Jsem členem Českého institutu biosyntézy.

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátor ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích a v Praze. Poskytuji individuální psychoterapii a poradenství v soukromé praxi. Pracuji převážně s dětmi, dospívajícími a dospělými. Také se věnuji ženským tématům a seberozvojovým ženským skupinám. Jsem zapojena do projektu Sociální kliniky jako terapeut a od srpna 2017 jsem koordinátorem pobočky Sociální kliniky pro Jihočeský kraj. Spolupracuji s Mamma HELP centrem v Č. Budějovicích, kde poskytuji psychosociální poradenství.

 

Mgr. Marie Ošmerová

fyzioterapeut

Vystudovala jsem obor fyzioterapie na 2. LF a FTVS UK v Praze. V belgickém Leuven, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit, jsem vystudovala ‘European Master Degree in Adapted physical Activity‘. Následoval start postgraduálního vzdělávání v moderních přístupech a konceptech Rehabilitace, Fyzioterapie. Stále studuji a pracuji na profesním a osobním rozvoji.

V praxi působím od roku 2003. Prošla jsem pestrou škálou zkušeností s klienty s problematikou v charakteru interní, ortopedické, traumatologické a sportovní medicíny. Jako fitness instruktor jsem byla průvodcem, konzultantem klientům a výukovým lektorem fitness instruktorů. Od roku 2009 provozuji ambulantní nestátní zdravotnické zařízení fyzioterapie. Pracuji také jako externista na Katedře klinických oborů ZSF JU v Českých Budějovicích, podílím se na praktické výuce budoucích fyzioterapeutů. Jsem členem Unie Fyzioterapeutů ČR.

Mgr. Olga Janošíková

fyzioterapeut

Fyzioterapii jsem studovala na VOŠ v Českých Budějovicích, dalším předmětem mých studií byly ošetřovatelství na LF UK v Plzni a rehabilitace – psychosociální péče na ZSF JU. V roce 2012 jsem vykonala atestační zkoušku v oboru Aplikovaná fyzioterapie. V oboru fyzioterapie působím 18 let. Absolvovala jsem několik odborných kurzů, např.: měkké a mobilizační techniky podle prof. Lewita, rehabilitační postupy podle dle L. Mojžíšové, nyní se připravuji k závěrečné části konceptu podle prof. Koláře. Dlouhodobě se věnuji józe.

Zkušenosti jsem sbírala na lůžkových i v ambulantních zařízeních: Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, Rehabilitace Na sadech ČB, OLMA ČB. Nyní provozuji nestátní zdravotnické zařízení v Českých Budějovicích v oboru ambulantní fyzioterapie. Podílela jsem se výukou fyzikální terapie na atestační přípravě lékařů, nyní působím jako externí pedagog budoucích fyzioterapeutů na ZSF JU.